Choď na obsah Choď na menu
 


Školský vzdelávací program 1

9. 9. 2008

Školský vzdelávací program

 

    „Úspech pre každého“
 
Základná škola Raková č.950
pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1
/pre školský rok 2008/2009 – I. ročník/
 
 
 
Vzdelávací program
 
Stupeň vzdelania :               ISCED 1
Dĺžka štúdia:                        štyri roky
Vyučovací jazyk :                  slovenský 
Študijná forma :                   denná
Druh školy :                          štátna  
 
Predkladateľ:                       Mgr. Jozef Haviar, riaditeľ školy
Názov školy :                        ZŠ Raková
Adresa:                                 Raková č. 950
IČO:                                       017066867
Riaditeľ školy:                      Mgr. Jozef Haviar
Koordinátor :                        Mgr. Mária Slezáková
Ďalšie kontakty :                  Mgr. Miriam Bzdilíková
Zriaďovateľ:                          Obec
Názov:                                   Raková
Adresa:                                 Raková
Kontakty :                              Anton Heglas, starosta obce
Platnosť dokumentu do:   30.6. 2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Podpis riaditeľa
 
 
           Všeobecná charakteristika školy
1. Veľkosť školy
Základná škola Raková je plno organizovanou školou so všetkými ročníkmi. V školskom roku 2008/2009 máme 333 žiakov. V základnej škole je 16 tried , na I. stupni 6 a na II. stupni 10. Priemerná naplnenosť tried je 22 žiakov. V 3. a 4. ročníku máme po jednej triede a v ostatných ročníkoch máme po dve triedy. Škola má dve oddelenia ŠKD s počtom žiakov 55. Hlavná budova školy má kapacitu 13 tried, v škole u Gala sú 3 triedy. Priestorovo škola nevyhovuje súčasnej dobe, v nevhodných priestoroch vyučujeme jazyky pri delení tried, fyziku a chémiu, úplne vyhovujúca je počítačová učebňa a učebňa s interaktívnou tabuľou. Škola je umiestnená v strede obce, druhá budova je vzdialená 2 kilometre.
2. Charakteristika žiakov
Školu navštevujú žiaci našej obce a tiež zo susedných obcí. V škole máme 16 integrovaných žiakov s rôznym druhom postihnutia. Škola má špeciálneho pedagóga, ktorý koordinuje celé vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
3. Charakteristika pedagogického zboru
Už niekoľko rokov sa počet žiakov a tried na škole pohybuje na rovnakej úrovni. Štvrtý školský rok máme na škole rozšírené vzdelávanie cudzích jazykov. Z tohto dôvodu sa počet pedagogických pracovníkov pohybuje okolo počtu 25. Všetci pedagogickí pracovníci okrem jedného majú vysokoškolské vzdelanie. Na škole pracujú 2 vychovávateľky ŠK, teda všetci spĺňajú pedagogickú aj odbornú spôsobilosť. Škola má špeciálneho pedagóga, výchovného poradcu, koordinátora prevencie drogovej závislosti a koordinátora pre environmentálnu výchovu. 24 pedagógov má I. kvalifikačnú skúšku a 2 II. kvalifikačnú skúšku.
4. Organizácia prijímacieho konania
Do školy prijímame všetky deti z obce, ktoré dosiahnu školskú zrelosť a deti zo susedných obcí, ak o to požiadajú ich rodičia a ak škola spĺňa podmienky na prijatie.
5. Dlhodobé projekty
INFOVEK, Otvorená škola , Škola podporujúca zdravie, Monitoring bocianích hniezd, Intereg, e-Twinning.
Krátkodobé : Digitálni Štúrovci,
6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi
Škola má veľmi dobrú úroveň spolupráce s rodičmi, prostredníctvom Rady rodičov, Rada školy spolupracuje na vysokej úrovni, kladne hodnotíme i spoluprácu so zriaďovateľom školy. Veľmi dobrá je aj spolupráca s pedagogicko-psychologickou poradňou v Čadci.
7. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy
Škola je vzhľadom na materiálno-technické podmienky v nevyhovujúcom stave. Chýbajú nám učebne kmeňové aj na delenie jazykov. Máme absolútne nevyhovujúce sociálne zariadenia. Počítačovú učebňu máme v poriadku, nemáme telocvičňu
Všetko sa vyrieši realizáciou projektu z EU – Dostavba a nadstavba školy a projektom Modernizácia školy a v prípade úspechu v projekte Implementácia IKT vo vyučovaní.
8. Škola ako životný priestor
Obdobie letných prázdnin je každoročne venované príprave školy pre ďalší školský rok tak, aby sa v nej žiaci i pedagógovia cítili počas školského roka čo najpríjemnejšie. Sú vyčistené a upravené všetky triedy a chodby.
9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní
Sú zabezpečené zdraviu vyhovujúce podmienky na vyučovanie, poučenie žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa vykoná prvý vyučovací deň školského roka, pravidelné školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru sa uskutočnili minulý rok a bezpečnostná technička Emília Badurová vykoná školenia podľa plánu. Pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií uskutočňujeme v súlade s projektom BOZP na školách, a v zmysle zákona o BOZP.
           Charakteristika školského
 vzdelávacieho programu
Reforma školstva, ktorá nás čaká, prináša so sebou v porovnaní s dnešným stavom zmenu hierarchie zložiek učiva: hodnoty, postoje, schopnosti, intelektuálne a praktické zručnosti, vedomosti. Z  tohto dôvodu musíme pristúpiť k prepracovaniu všetkých našich cieľov, princípov, podmienok práce s prihliadnutím na špecifiká a podmienky školy. S pripravovanými zmenami musia byť stotožnení všetci učitelia školy a nielen riaditeľ. Iba spoločnou tímovou prácou sa podarí uskutočniť všetky zmeny pripravované reformou školstva. Výchova a vzdelávanie sa bude uskutočňovať v duchu moderných európskych a svetových trendov a národných, sociálnych a kresťanských tradícií, pri rešpektovaní svetonázoru a uplatňovaní princípov demokracie.
Smerovanie a premenu súčasnej školy na modernú, európsku v zmysle reformy budeme uskutočňovať v troch oblastiach života školy.
1. Žiak – cieľ novej štruktúry vzdelávania.
Škola bude reagovať svojimi vzdelávacími programami na potreby žiakov, ale aj na potreby, podmienky a možnosti školy a regiónu.
Zmeníme priority výučby, budeme sa viac zaoberať zmyslom a obsahom vzdelávania. Učitelia budú viac pracovať tímovo, pre žiakov a v prospech školy.
Všetky školské vzdelávacie programy pre jednotlivé predmety budú zamerané na dokonalé poznanie vlastného regiónu, národa a vlasti v kontexte euroregiónu.
V tejto oblasti je potrebné ešte v tomto školskom roku smerovať učiteľov k tvorbe kvalitných vzdelávacích a výchovných programov pre jednotlivé predmety našej školy, aby naši žiaci získali plnohodnotné kľúčové kompetencie v oblasti komunikačných schopností, ústnych a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie v materinskom a cudzom jazyku, matematickej gramotnosti, kompetencie v oblasti prírodných vied a technológií, k celoživotnému učeniu, sociálne a občianske kompetencie.
2. Pedagóg – tvorca modernej školy.
                                                                                                                                                                                                                                                Prvoradé pre pedagógov bude stanoviť v rámci svojich predmetov ciele, metódy a prostriedky vzdelávania, aby ich realizáciou žiakov naučili:
-  aspoň jeden cudzí jazyk tak, aby ho vedeli použiť
- identifikovať a analyzovať problémy s návrhom riešenia
- získavať, rozvíjať manuálne zručnosti
- pracovať s modernými informačnými technológiami
- úcte k rodičom a k ostatným osobám, ku vlastnej kultúre, jazyku, k národným hodnotám, k regiónu, k pôvodu
- úcte k ľudským právam a základným slobodám
- zodpovednému prístupu k životu v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, rovnosti, priateľstva medzi ľuďmi, ale aj národmi
- zdokonaľovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať v skupine a preberať na seba zodpovednosť
- kontrolovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie a životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty.
3. Materiálno-technické vybavenie školy
Realizáciou projektu, ktorý podal zriaďovateľ na nadstavbu a dostavbu školy sa vyriešia všetky problémy s prevádzkou budov, s priestormi na vyučovanie. V prípade neúspechu si budeme musieť počkať rok – dva.
K  obnove učebných pomôcok a ostatného vybavenia modernými technológiami pomohlo vypracovanie kvalitného projektu celým pedagogickým zborom, ktorý sa bude podieľať aj na jeho realizácií.
Materiálne vybavenie školy sa dá zlepšiť aj dobrou spoluprácou so sponzormi, s Radou školy, s Radou rodičov, s občianskym združením, šetrením finančných prostriedkov.
Cieľom školy je zabezpečiť čo najoptimálnejšie podmienky pre každého žiaka na základe požiadaviek rodičov, obce ako zriaďovateľa, v súlade s jej poslaním, dať základné, ale kvalitné vzdelanie žiakom a rozvíjať ich talent a schopnosti.
4. Pedagogický princíp školy
Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy.
Pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu. Chceme aby každý žiak na vlastnej koži pocítil čo je úspech. Želáme si aby tomu tak bolo pri všetkých žiakoch našej školy. Z tohto vychádza aj názov nášho programu – Úspech pre každého.
Naďalej rozvíjať gramotnosť žiakov v oblasti IKT v našej škole.
Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov.
Formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie.
Vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov.
V spolupráci s rodičmi žiakov vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí.
5. Zameranie školy a stupeň vzdelania .
Ako doteraz?
Naša škola má všetky predpoklady uspieť v uskutočňovaní zmien v školstve, ktoré prináša reforma a nový školský zákon.
Máme kvalifikovaný pedagogický zbor, odhodlaný zapojiť sa do realizácie nových foriem a metód práce.
Výchovno-vzdelávacími výsledkami patríme medzi popredné školy v okrese, kde je 28 plno organizovaných základných škôl.
Už štyri roky máme zavedené rozšírené vyučovanie jazykov od 3. ročníka ZŠ.
Úspešne pokračujeme v realizácii projektu Infovek. Naďalej sa nám darí rozširovať počty počítačov pre využitie našimi žiakmi.
Rozširuje sa počet predmetov, kde vyučujúci využívajú IKT vo vyučovaní.
Úspešne spolupracujeme so ZUŠ Čadca vo vyučovaní  hre našich žiakov na hudobné nástroje v našich priestoroch.
Posledný rok sa nám podarilo zintenzívniť a zefektívniť vzdelávanie a starostlivosť o integrované deti.
Väčšinu tried je vybavená novými lavicami a stoličkami.
Ako ďalej?
 1. Pokračovať v rozšírenom vyučovaní cudzieho jazyka.
 2. Naďalej spolupracovať s II. ZUŠ v Čadci, aby sa naši žiaci mohli vzdelávať na hru na hudobnom nástroji u nás a nemuseli cestovať.
 3. Pokračovať vo vzdelávaní integrovaných žiakov v bežnej triede
 4. Rozvíjať záujmovú činnosť smerom k ľudovým remeslám.
 5. Skvalitniť výchovno-vyučovací proces už na I. stupni prostredníctvom zmeny variantov, novými formami a metódami práce, skvalitnením krúžkovej činnosti a mimoškolských aktivít, zavedením IKT, pokračovať v skvalitňovaní výučby aj na II. stupni.
 6. Stabilizovať pedagogický káder na škole prostredníctvom vytvárania lepších pracovných podmienok a ďalších možností profesionálneho rastu zamestnancov školy.
 7. Ďalej pokračovať vo vytváraní kvalitnejších priestorových podmienok.
 8. Skvalitnenie technického vybavenia školy /projekt Operačný program 1.1 Vzdelávanie/, v tomto zmysle doplnenie a zmodernizovanie učebných pomôcok na všetky predmety.
 9. Projekt Otvorená škola – Informatizácia – chceme byť školiacim strediskom pre širokú verejnosť v tejto oblasti.
 10. Zamerať sa na skvalitňovanie mimoškolskej výchovy prostredníctvom krúžkov na druhom stupni. Zabezpečiť pre žiakov kvalifikovaných odborníkov na vedenie krúžkov. Rozšíriť krúžkové činnosti v rámci voľna a prázdnin žiakov /denné tábory, turistika, sprístupnenie výpočtovej techniky/.
 11. Zintenzívniť úsilie na získanie kvalifikovaného vyučujúceho informatiky, aby sme mohli pokračovať v budúcom školskom roku vo vyučovaní informatiky s hodinovou dotáciou.
 12. Vo väčšej miere sa uchádzať o granty v rámci jednotlivých výziev vypracovaním projektov vyhlásených MŠ a inými organizáciami. /Otvorená škola, Zdravá škola, Rozvoj športovísk, Enviroprojekt.../.
 13. Budovať školu tak, aby sa mohla stať metodickým a vzdelávacím centrom pre rozvoj IKT, cudzích jazykov, nielen pre školopovinnú mládež, ale aj dospelých /organizovať školenia a stretnutia pre učiteľov a iných záujemcov, stretnutia so športovcami,/
 14. Kvalitnou manažérskou činnosťou zabezpečovať finančné prostriedky na neustálu obnovu a dopĺňanie inventáru modernými učebnými pomôckami i estetického vzhľadu školy a okolia školy.
 15. Vytvárať čo najoptimálnejšie pracovné prostredie.
 16. Skvalitňovať spoluprácu s rodičmi.
 
Stupeň vzdelania
ISCED 1
1. Profil absolventa .
Absolvent 1.stupňa ZŠ by mal svojim vystupovaním robiť dobré meno škole ,mal by rád chodiť do školy, mal by byť dobrým žiakom, spolužiakom. Mal by sa slušne správať, mať v úcte rodičov, učiteľov, starších ľudí. Mal by byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa i o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť uzatvárať kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť si vedomý svojich kvalít.
2. Pedagogické stratégie .
 
Organizačné formy a metódy výučby
1.      Využitie metódy a techniky rozvoja duchovných síl – Cvičenia mozgu, ktoré pomáhajú dieťaťu na jednej strane zvyšovať kvalitu myslenia a mentálnu výkonnosť a na druhej strane udržiavať duševnú rovnováhu a psychické zdravie. Metóda pozostáva z jednoduchých pohybov a cvičení, ktoré uľahčujú všetky druhy cvičenia, napomáhajú k rozvoju tvorivého myslenia, zvyšujú výkon, dodávajú energiu, cvičia sebavedomie, pomáhajú zachovať vnútornú rovnováhu, znižujú vnútorné napätie. Rozvíjajú nielen samostatné štúdium žiaka, ale aj jeho schopnosť prispôsobiť sa osobnému prostrediu.
2.      Využívanie jednoduchých relaxačných a dýchacích cvičení so zameraním na zvyšovanie výkonov a tvorivosti žiakov, zlepšenie výkonnosti, sebaovládania a sebakontroly, na lepšiu koncentráciu sa na učenie, na uvoľnenie, ale aj na rýchlu regeneráciu síl, úspešného zvládania stresu, trémy a psychickej záťaže spojenej so zvyšujúcimi nárokmi súčasnej školy.
3.      Využitie metód tvorivej dramatiky – osobnostný rozvoj v hrách a cvičeniach rozvíjajúcich uvoľnenie a sústredenosť, obohacujúcich vnímanie sveta, pohybových schopností, rozvíjajúcich hovorený prejav, sociálny rozvoj prostredníctvom cvičení a hier kontaktu a sociálnej komunikácie – dialógy, námetové hry, improvizácie. Jadrom týchto dvoch zložiek je okruh – dramatická hra.
 
Programové aktivity
4.      Využívanie kreatívneho programu výtvarnej výchovy na našej škole. Výtvarnú tvorivosť a tvorivé myslenie žiakov budeme rozvíjať prostredníctvom rôznych špecifických cvičení, tvorivých úloh a didaktických postupov. Učitelia aj žiaci tvoria PRACOVNÉ LISTY, ktoré sú zaradené do lekcií výtvarnej výchovy vo voľnej viazanosti, aby boli využité podľa potreby. V každom liste je niekoľko tvorivých úloh pre žiakov. Pracovné listy sú s ohľadom na vek žiakov I. ročníka ZŠ veľmi jednoduché. Nabádajú žiakov i učiteľa, aby ďalej so spolužiakmi objavovali Ďalšie pokračovania úloh, ktoré v nich nie sú. Aby vyhľadávali v knihách, časopisoch, na internete všetko, čo s nimi súvisí: obrázky, básničky, piesne, knihy/prvé stretnutia žiakov s IKT/.
5.      Využitie bábky a bábkového divadla vo výučbe zdravého stravovania a života na hodinách prírodovedy – s projektom
„Adamko hravo – zdravo“/pracovné zošity, časopis/
6.      Vyučovanie s pomôckou Lego – Dacta /Lego education division/ s možnosťou vyučovania na všetkých vyučovacích
predmetoch a krúžkoch.
7.      Družobná spolupráca so základnou školou Stará Ves nad Ondřejnicí – stretnutia, písanie listov, besedy, hry, súťaže.
 
Podnetné sociálno-emočné prostredie školy s využitím partnerstva
Škola – Rodina
 
Zameranie sa na také formy partnerstva rodiny a školy, ktoré by mohli prispieť k obohateniu ich vzájomného spolupôsobenia na poli efektivity edukačného procesu každodennej školskej reality:
  1. Zoznamovacie a zahrievacie aktivity pre deti a rodičov
  2. Listy rodičom
  3. Štvrťročné hodnotenie vo forme pochvalných listov, dodatočných slovných i klasifikačných vysvedčení
  4. Zajačik Prváčik z rodiny do rodiny – putovný denník, ktorý píšu deti spolu s rodičmi
  5. Rodinné návštevy
  6. Ekologické aktivity – posedenie rodičov, spoločné brigády, výzdoby v škole, upratovanie
  7. Vzájomné dopisovanie a stretnutia v rámci projektu „Zborovský zlatý kľúčik“ – s cieľom skvalitnenia čitateľských zručností a využitie všetkých vyššie uvedených metód a foriem práce.
  8. Intenzívna príprava na prvý triedny aktív podľa nových metodických listov.

V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie.
Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, podporou individuálnych schopností.
Školský špeciálny pedagóg poskytne odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ich rodičom a zamestnancom školy.
Chceme si všímať talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva.
Dôležitým odporúčaním do budúceho školského roka je pre nás potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slaboprospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie.

 
2.  Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami
 
a) Žiaci so zdravotným znevýhodnením:
-          odborné personálne zabezpečenie (servis školského špeciálneho pedagóga)
-          spolupráca s rodičmi a ďalšími subjektmi podľa potreby,
-          materiálne zabezpečenie pre vzdelávanie týchto žiakov (špeciálne učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky a pod.),
-          individuálny výchovno-vzdelávací program (vypracováva špeciálny pedagóg školy, spolupráca so zákonným zástupcom),
-          špecifiká hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov
 
3. Začlenenie prierezových tém
Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v učebných osnovách.
4.           Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:
1. Hodnotenie žiakov
2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov
3. Hodnotenie školy
1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie formatívneho hodnotenia výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia.
 
Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných.
Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka.
Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.
Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.
 
2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na bodovom hodnotení. Body sa budú prideľovať na základe:
 • Pozorovania (hospitácie)
·        Rozhovoru
·        Výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a pod)
·        Sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa
·        Hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.
·        Hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy.
·        Vzájomného hodnotenia učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“).
·        Hodnotenia učiteľov žiakmi
 
3. Hodnotenie školy
Cieľom hodnotenia je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené. A preto, aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP.
Dôraz je kladený na dve veci:
- konštatovanie úrovne stavu,
- zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú.
 
Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:
 
 • Ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom vzdelávacom programe,  ich reálnosť a stupeň dôležitosti.
 • Posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe.
 • Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky, včítane návrhov a opatrení.
 
Monitorujeme pravidelne:
 
·        Podmienky na vzdelanie
·        Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi
·        Prostredie – klíma školy
·        Priebeh vzdelávania – vyučovací proces- metódy a formy vyučovania
·        Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
·        Výsledky vzdelávania
·        Riadenie školy
·        Úroveň výsledkov práce školy 
Kritériom pre nás je:
 • Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov
 • Kvalita výsledkov
 
Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:
 • Dotazníky pre žiakov a rodičov
 • Dotazníky pre absolventov školy 
 • Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach
 • SWOT analýza
 
 
5.           Školský učebný plán
Vzdelávacia oblasť
predmety
Počet hodín
 1. ročník
Poznámky
štátny
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra
9
8
Matematika a práca s informáciami
Matematika
4
4
Príroda a spoločnosť
Prírodoveda
2
0,5
Človek a hodnoty
Etická výchova / náboženská výchova
1
0,5
Umenie a kultúra
 
Človek a svet práce
Výtvarná výchova
2
1
Hudobná výchova
1
1
Pracovné vyučovanie
1
1
Zdravie a pohyb
Telesná výchova
2
1
Spolu
 
22
17
 
 
Dotovanými hodinami sme posilnili Slovenský jazyk, Výtvarnú výchovu , Prírodovedu, Telesnú výchovu a Náboženskú výchovu.
6.           Učebné osnovy
Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. Vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu a reflektujú profil absolventa a zameranie školy.
Obsahujú
 1. Charakteristiku predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania
 2. Rozvíjajúce ciele, predmetové spôsobilosti, vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí
 3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi
 4. Požiadavky na výstup
 5. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania
 6. Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre žiakov. Sú to učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod.
 7. Hodnotenie predmetu
8.                       Ciele vzdelávania v 1. ročníku ZŠ
 
Charakteristika výstupov žiakov 1. ročníka
    
1. Žiaci si musia osvojiť správne návyky správania sa v triede, v školskom klube, v školskej jedálni, na WC a na chodbách. Treba im vštepovať zásady školského poriadku. Veľký dôraz budeme hneď od začiatku klásť na vytvorenie dobrého kolektívu v triede.
 
Realizácia:  
1. Prvý týždeň sa školského roka budeme venovať nácviku pravidiel školského života, denného poriadku.
2.Dôraz kladieme na bezpečnosť žiakov na cestách, ale aj v budove školy a v okolí. Naučiť žiakov správnu cestu do školy a späť.  
 
Realizácia : Kurz bezpečnosť na cestách a vyučovanie dopravnej výchovy.
 
Pedagogické stratégie v 1. ročníku
Metódy: Výklad
              Práca v tíme
 
Ciele:
naučiť sa komunikovať
naučiť sa čítať a písať
vedieť počítať do 20
postupné budovanie priestorovej predstavivosti
získavať vzťah k prírode
chrániť svoje zdravie a zdravie iných
uvedomenie si príslušnosti k svojmu národu a k európskemu spoločenstvu
 
 
Hodnotenie a klasifikácia:
Žiaci sú hodnotení zo všetkých predmetov okrem etickej výchovy a náboženskej výchovy.
Klasifikácia je v súlade s metodickými pokynmi.
Veľký dôraz kladieme na formatívne hodnotenie
 
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Pochvala

(Danka Šandorová- učiteľka, 2. 9. 2010 19:45)

Chcela by som Vás pochváliť za vkusnú stránku školy. Pozdravujem kolegov a hlavne autora