Choď na obsah Choď na menu
 


Školský poriadok

1. 9. 2008

 

Základná škola Raková č. 950

 

 

 

 

 

 

 

 

Školský poriadok

 

 

 

 

 

 

Úspech pre každého

 

 

 

OBSAH

 

 

 

 

Strana 1 .........................................................Názov školy, logo, ŠkVP

 

Strana 2 .......................................................................................Obsah

 

Strana 3 ......Práva dieťaťa, body školského poriadku - pozdrav, ciele

 

Strana 4 ......................................................................Správanie žiakov

 

Strana 5 ............................................................................Práva žiakov

 

Strana 6 .................................................................Žiakom je zakázané

 

Strana 7 ..........................................................Organizácia vyučovania

 

Strana 9 .................................................................Výchovné opatrenia

 

Strana 10 ......................................................................................Záver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Práva dieťaťa

 1. Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia.
 2. Právo na zdravý duševný a telesný vývin.
 3. Právo na meno a štátnu príslušnosť.
 4. Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby.
 5. Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom alebo sociálnom postihnutí.
 6. Právo na lásku, porozumenie a starostlivosť.
 7. Právo na prednostnú ochranu a život.
 8. Pravo na bezplatné vzdelávanie, hru a zotavenie.
 9. Právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou a využívaním.
 10. Právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti, mieru a bratstva.

Jednotlivé body školského poriadku

1. Úvod - Pozdrav

 1. Pri stretnutí žiaka s učiteľom a vychovávateľom aj mimo areálu základnej školy, každý jej žiak pozdraví:
  Dobré ráno alebo Dobrý deň alebo Dobrý večer.
  Oslovený odpovie: Dobré ráno (deň, večer).
 2. Po príchode vyučujúceho do triedy (hospitácii, návšteve triedy inou dospelou osobou) žiaci dotyčného pozdravia postavením sa. Posadia sa, až keď na to dostanú pokyn.

2. Výchovné ciele

 1. Škola   kladie dôraz na spoluprácu učiteľov a vychovávateľov s rodičmi, so snahou podnecovať osobnú činnosť žiakov svojou radou, priateľstvom a osobným príkladom.
 2. Jej poslaním je rozvíjanie osobnosti, rozumových schopností a správneho úsudku, oboznamovanie sa s kultúrnym dedičstvom, ktoré nadobudli predchádzajúce generácie, pestovať zmysel pre hodnoty, pripravovať na budúce povolanie a umožniť vzájomné porozumenie vytváraním priateľských zväzkov medzi žiakmi.
 3. Počas pobytu žiakov na škole učitelia a vychovávatelia vytvárajú priestor pre osobnú iniciatívu žiaka, aby sa aktívne pričinil o svoje formovanie a aby sa rozvíjal pocit osobnej zodpovednosti voči spoločnosti.

3. Správanie žiakov

 1. Žiaci si chránia vlastné zdravie, aj zdravie iných, dbajú na čistotu a poriadok, pomáhajú pri udržiavaní poriadku v škole a v jej okolí.
 2. Správajú sa v triede a v škole slušne, zdvorilo, sú ochotní vždy pomôcť, rešpektujú pokyny učiteľov a vychovávateľov.
 3. Správajú sa aj mimo vyučovania a to aj počas voľných dní a prázdnin tak, aby robili česť škole, rodičom a boli príkladom ostatným.
 4. Žiak je povinný prichádzať na vyučovanie včas, upravený, v primerane slušnom oblečení bez výstredností v úprave zovňajšku  aj vlasov. V budove školy aj v jedálni je zakázané nosiť čiapky so šiltom a žuť žuvačku. Žiakom je zakázané nosiť tenisky ako prezuvky.
 5. Žiaci šetria školské zariadenie a chránia ho pred poškodením. Pri akomkoľvek poškodení je žiak povinný škodu odstrániť alebo poškodenú vec v plnej sume nahradiť. Je zakázané písať, kresliť a lepiť obrázky na nábytok a steny.
 6. Dochádzka do záujmových krúžkov a do školského klubu detí je pre prihlásených žiakov povinná.
 7. Pred začiatkom vyučovania ako aj pred začiatkom školských akcií, na ktorých sa žiaci majú zúčastniť, sa včas zhromaždia na mieste vyučovania, prípadne na stanovenom mieste.
 8. Pri oneskorenom príchode na vyučovanie alebo na školské podujatie žiak prinesie písomné ospravedlnenie od zákonného zástupcu.
 9. Žiaci sú povinní zúčastňovať sa školských podujatí v rámci vyučovania. Pokiaľ sa žiak týchto podujatí zúčastniť nemôže, triedny učiteľ mu po dohode s vyučujúcimi určí náhradný program.
 10. Žiaci sú povinní nosiť si na vyučovanie učebnice a učebné pomôcky. Za zverené pomôcky sú zodpovední a v prípade straty sú povinní zaobstarať novú pomôcku alebo finančnú náhradu.
 11. V počítačovej miestnosti sa žiaci riadia internými predpismi.
 12. Týždenníci si svoje povinnosti plnia každý deň počas prestávok, tak, aby po zazvonení na hodinu bola trieda pripravená na jej nerušený priebeh.

4. Práva žiakov

Každý žiak má právo:

 1. Využívať všetky príležitosti a možnosti na to, aby sa mohol rozvíjať intelektuálne, fyzicky, mentálne, duchovne a sociálne zdravým spôsobom v podmienkach  slobody a dôstojnosti.
 2. Na ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní.
 3. Na dodržiavanie základných psychohygienických noriem.
 4. Na odborný profesionálny prístup učiteľa a jeho dôveru.
 5. Slušne vysloviť svoj názor a dávať otázky k preberanej téme.
 6. Dozvedieť sa výsledky ústnej aj písomnej odpovede do termínov uvedených v metodických pokynoch na hodnotenie a klasifikáciu žiakov a nahliadnuť do svojej písomnej práce.
 7. Zapojiť sa do niektorej z foriem záujmovej činnosti.
 8. Na prestávku.

5. Žiakom je zakázané

 1. Prinášať do školy a na činnosti organizované školou alkohol, cigarety, návykové látky, látky zdraviu škodlivé a akékoľvek nebezpečné predmety.
 2. Akékoľvek slovné zastrašovanie, vulgárne vyjadrovanie, fyzické a psychické násilie a akákoľvek činnosť, ktorá môže spôsobiť psychickú alebo fyzickú ujmu na zdraví svojom, alebo spolužiaka.
 3. Nosiť nevhodnú literatúru, videokazety, DVD alebo CD do školy a prehrávať ich v škole.
 4. Behať po chodbách, kričať a hlučne sa správať.
 5. Správať sa neslušne, nemorálne a pohoršujúco.
 6. Používať počas vyučovania mobilné telefóny, mp3, walkmany, discmany, notebooky a iné predmety rozptyľujúce pozornosť. Peniaze a cenné predmety si žiak nosí len na vlastnú zodpovednosť.

6. Organizácia vyučovania

 1. Po vstupe do budovy je žiak povinný prezuť sa. Prezuvky musia byť ľahko odlíšiteľné od vonkajšej obuvi (nie botasky). V prezuvkách je zakázané pohybovať sa mimo budovy školy.
 2. Vyučovanie sa začína 7, 45 hod., končí o 13, 05 hod.
 3. Po zvonení na začiatok hodiny sú žiaci povinní byť na svojich miestach a mať pripravené všetky potrebné pomôcky.
 4. Ak nepríde učiteľ na hodinu 10 minút po začiatku vyučovacej hodiny, oznámi to týždenník vedeniu školy.
 5. Po zvonení na hodinu sa na chodbách zachováva ticho.
 6. Žiak pri vyučovaní sedí slušne na svojom mieste, ktoré mu určuje zasadací poriadok. Za svoje miesto je zodpovedný aj v prípade presunu do inej triedy. Sleduje priebeh hodiny, nevyrušuje, neje, nežuje žuvačku a riadi sa pokynmi vyučujúceho.
 7. Počas vyučovania žiak nechodí na WC.
 8. Počas veľkých prestávok sú žiaci základnej školy buď v budove školy alebo na školskom dvore podľa pokynov dozorkonajúcich pedagógov.
 9. V odborných učebniach žiak plní pokyny učiteľa v súlade s laboratórnym poriadkom. Na telesnej výchove dodržiava zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarne predpisy. Na školských exkurziách, výletoch, lyžiarskych zájazdoch a kurzoch sa žiaci riadia pokynmi vyučujúceho. Bez jeho súhlasu sa nevzďaľujú od ostatných žiakov alebo z určeného miesta.
 10. Na konci vyučovania pri odchode z triedy zodpovedá vyučujúci za vypnuté svetlo, uzavretú vodu, zatvorené okná, vyložené stoličky a poriadok. Pri presune do inej triedy si žiaci so sebou zoberú všetky veci.
 11. Žiaci sú povinní na konci vyučovania počkať na vyučujúceho a spolu s ním zísť do šatne.
 12. Žiakom je zakázané do jedálne nosiť školské tašky. Odkladajú si ich na miesto pre ne určené.
 13. Žiaci sú povinní pravidelne a včas zúčastňovať sa na vyučovaní tých predmetov, ktoré sú pre nich povinné, nepovinných a voliteľných predmetov, ktoré si zvolili, ako aj činností organizovaných školou a činností, na ktoré sa dobrovoľne prihlásili.
 14. Pred skončením vyučovania a počas prestávok nesmú žiaci  bez dovolenia opustiť areál školy.
 15. Pri oneskorenom príchode na jednotlivé vyučovacie hodiny je žiak povinný uviesť dôvod svojho oneskorenia. 3 neskoré neospravedlnené príchody sa počítajú za 1 neospravedlnenú hodinu.
 16. Ak sa žiak nezúčastní vyučovania pre nepredvídané dôvody, je zákonný zástupca povinný oznámiť dôvod neprítomnosti najneskôr do 48 hodín triednemu učiteľovi. Pri návrate na vyučovanie je žiak povinný neodkladne predložiť triednemu učiteľovi písomné ospravedlnenie, ak ide o absenciu viac ako päť dní, môže triedny učiteľ vyžadovať potvrdenie od ošetrujúceho lekára. Ak ani po výzve triedneho učiteľa neodovzdá ospravedlnenie do nasledujúceho dňa, vymeškané hodiny budú považované za neospravedlnené.
 17. Riaditeľ školy môže žiaka úplne, alebo čiastočne oslobodiť z vyučovania predmetu telesná výchova na základe rozhodnutia príslušného orgánu o zdravotnom stave žiaka. Necvičiaci žiaci sú povinní byť na vyučovacej hodine a plniť pokyny vyučujúceho, pokiaľ nejde o prvú alebo poslednú hodinu v rozvrhu žiaka.
 18. Žiaci sú povinní po vyučovaní opustiť budovu školy.

7. Výchovné opatrenia

 1. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu.
 2. Návrh na udelenie pochvaly, alebo iného ocenenia sa prerokuje v pedagogickej rade.
 3. Pochvalu a iné ocenenia udeľuje triedny učiteľ, riaditeľ školy pred kolektívom triedy, alebo školy.
 4. Žiaci, ktorí sa previnili voči školskému poriadku a disciplíne, alebo ich sústavne porušujú, sú potrestaní:
  1. napomenutím
  2. pohovorom s triednym učiteľom
  3. pokarhaním triednym učiteľom
  4. vykonaním pohovoru s riaditeľom
  5. predvolávajú sa rodičia do školy
  6. pokarhaním riaditeľom školy
  7. zníženou známkou so správania

 

 1. Triedny učiteľ udeľuje pokarhanie triednym učiteľom po prerokovaní a so súhlasom riaditeľa školy.
  Riaditeľ školy udeľuje pokarhanie riaditeľom školy po prerokovaní v pedagogickej rade Základnej školy v Rakovej.
  Napomenutie a pokarhanie sa udeľuje pred kolektívom triedy alebo školy.

8. Záver

 1. Školský poriadok je záväzný pre všetkých žiakov školy a jeho porušenie a dôsledky posúdi triedny učiteľ s vedením školy, prípadne pedagogická rada.
 2. Školský poriadok nadobúda účinnosť 2. septembra 2009. S obsahom školského poriadku sa zoznámia žiaci na prvej triednickej hodine a oboznámenie potvrdia podpisom. Rodičia sa oboznámia so školským poriadkom na septembrovom triednom ZR a potvrdia to podpisom.

 

V Rakovej 31. augusta 2009                     .....................................

                                                                     pečiatka a podpis

 

 

 

 

 

Poznámky:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

trapas

(silvia, 22. 11. 2010 18:16)

to neje vsetko skolsy poriadok je nedokonceny

Záver

(mario bano, 30. 4. 2010 10:51)

1. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu.
2. Návrh na udelenie pochvaly, alebo iného ocenenia sa prerokuje v pedagogickej rade.
3. Pochvalu a iné ocenenia udeľuje triedny učiteľ, riaditeľ školy pred kolektívom triedy, alebo školy.
4. Žiaci, ktorí sa previnili voči školskému poriadku a disciplíne, alebo ich sústavne porušujú, sú potrestaní:
1. napomenutím
2. pohovorom s triednym učiteľom
3. pokarhaním triednym učiteľom
4. vykonaním pohovoru s riaditeľom
5. predvolávajú sa rodičia do školy
6. pokarhaním riaditeľom školy
7. zníženou známkou so správania

vychovne ciele

(mario, 30. 4. 2010 10:50)

dobry

gffgfgfg

(fdg, 5. 5. 2009 19:27)

ale ja chcem nasu skolu vazovovu ale inak je to velmi dobry skolsky poriadok