Choď na obsah Choď na menu
 


Organizačný poriadok druhá časť

1. 9. 2008
g) Povinnosti vychovávateľov
 
-      Vychovávateľ vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na rozvíjanie tvorivých schopností a zručností žiakov v čase mimo vyučovania v oblasti využívania voľného času detí.
 
-      Vychováva a vzdeláva žiakov v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie.
 
-      Je povinný plniť si mieru výchovnej povinnosti podľa nariadenia vlády SR danú rozvrhom hodín výchovnej práce a rozvrhom služieb.
 
-      Odborne a metodicky sa pripravuje na výchovnú prácu, aby dosiahol stanovené ciele. Pravidelne a vopred vypracováva týždenný program zamestnania. Vedie príslušnú pedagogickú dokumentáciu.
 
-      Dbá počas výchovno-vzdelávacej práce na individuálny prístup k žiakom s ohľadom na ich osobné schopnosti, nadanie, talent, stupeň rozvoja, sociálne a kultúrne zázemie, špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.
 
-      Podľa pokynov a usmernenia priameho nadriadeného sa zúčastňuje s pridelenými žiakmi exkurzií, vychádzok, výletov a iných akcií, podľa potreby zabezpečuje pedagogický dozor nad žiakmi na poriadaných akciách mimo školy aj vo vyučovacom čase.
 
-      Dohliada na dodržiavanie hygienických zásad v triede. Chráni zdravie a morálku zverených žiakov. Vedie žiakov k dodržiavaniu VPŠ a zásad BOZP. Dbá na dodržiavanie školského poriadku a zásad BOZP v celom priestore školy a na akciách so žiakmi mimo školy.
 
-      Zverených žiakov odovzdáva rodičom alebo povereným osobám, uvedeným v zápisnom lístku. Pri zmenách vyžiadaných rodičmi si ponecháva lístok ako doklad.
 
-      Predchádza a zamedzuje negatívnym vplyvom spoločenského prostredia na žiakov, predovšetkým šíreniu drogových závislostí a alkoholizmu, kriminalite mládeže, ako aj všetkým formám rasovej a inej diskriminácie.
 
-      V prípade potreby vykonáva podľa rozpisu pohotovosti pracovnú pohotovosť a podľa určenia zastupuje podľa potreby aj naviac neprítomných pedagogických zamestnancov.
 
-      Neustále zvyšuje pedagogické a odborné vedomosti samostatným štúdiom a podľa určenia sa zúčastňuje akcií poriadaných vzdelávacími inštitúciami pre vychovávateľov. Získané informácie a nové skúsenosti odovzdáva aj ďalším kolegom na pracovisku.
 
-      Zúčastňuje sa pracovných porád a metodických zasadnutí podľa určenia vedenia školy a priameho nadriadeného. Plní úlohy vyplývajúce z Plánu práce školy, z rámcových plánov, plní úlohy z porád a zo zasadnutí metodického združenia.
 
-      Stará sa o hospodárne zaobchádzanie s učebnicami, školskými potrebami, didaktickou technikou a iným majetkom školy. Na dosiahnutie vyššej úrovne výchovnej práce si vytvára aj vlastné pomôcky.
 
-      Zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní verejnej služby a ktoré v záujme zamestnávateľa nie je možné oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru.
 
-      Pri vykonávaní pracovnej činnosti spolupracuje s ostatnými zamestnancami školy, s triednou učiteľkou, zákonnými zástupcami žiakov, ktorých informuje o výchovných výsledkoch ich detí a podieľa sa na vytváraní dobrých vzťahov rodičov ku škole. Podľa potreby spolupracuje s pracovníkmi PPP.
 
h) Povinnosti triedneho učiteľa
 
-      Má vedúcu úlohu pri výchove žiakov svojej triedy a koordinuje prácu všetkých vyučujúcich v triede.
 
-      Na začiatku školského roku podrobne (a podľa potreby aj v priebehu školského roka) informuje žiakov svojej triedy o VPŠ a BOZP a dbá na ich dodržiavanie.
 
-      Koordinuje vzdelávaciu a výchovnú činnosť všetkých činiteľov (učiteľov, rodičov, vychovávateľov, výchovného poradcu...), ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní žiakov triedy.
 
-      Získava a zhromažďuje informácie o žiakoch, vypracováva nevyhnutné zoznamy a ďalšie údaje o žiakoch.
 
-      Podľa potreby vypracováva hodnotenia na žiakov.
 
-      Sleduje a vyhodnocuje správanie v triede, dochádzku a celkový prospech. Vypracováva podklady k pedagogickým radám.
 
-      Navrhuje riaditeľovi školy alebo sám udeľuje odmeny a výchovné opatrenia pre žiakov svojej triedy, navrhuje klasifikáciu správania.
 
-      Vedie a je zodpovedný za úplnosť a správnosť triednej dokumentácie: triedny výkaz, triednu knihu, klasifikačný záznam, vysvedčenia a odpisy vysvedčení.
 
-      Vypĺňa ďalšiu dokumentáciu o žiakoch (predvolanie zákonného zástupcu, poistná udalosť...)
 
-      Pravidelne informuje rodičov o výchovno-vyučovacích výsledkoch v triede.
 
-      Triednické hodiny využíva na skrášľovanie triedy, vyhodnocovanie výchovno- vyučovacích výsledkov, riešenie problémov a prijíma so žiakmi opatrenia na zlepšenie daného stavu. Na triednických hodinách využíva aktivity, ktoré prispievajú k zlepšeniu medziľudských vzťahov a k stmeleniu kolektívu.
 
-      Podľa pokynov nadriadených sa zúčastňuje so svojimi žiakmi celoškolských aktivít (výchovné koncerty, kultúrne vystúpenia...). Podľa možností sa zúčastňuje aj iných mimoškolských aktivít svojich žiakov.
 
 
                         3.2 Hospodársko – správny úsek
 
a) Povinnosti vedúcej hospodársko – správneho úseku - ekonómka
 
-      priamo riadi zamestnancov hospodársko – správneho úseku,
-      kontroluje priebeh a dokončovanie uložených prác v príslušnej kvalite,
-      prideľuje prevádzkovým zamestnancom pracovné ochranné prostriedky, a zabezpečuje vedie ich evidenciu a zabezpečuje ich účelné využívanie
-      vypracováva návrh rozpočtu a sleduje jeho priebežné čerpanie,
-      vykonáva dohľad nad dodržiavaním rozpočtových pravidiel, predpisov o finančnom hospodárení,
-      zabezpečuje plnenie zásad a limitov čerpania rozpočtu školy stanovených nadriadenými orgánmi,
-      pripravuje podklady pre rozborovú činnosť vývoja jednotlivých ukazovateľov a navrhuje opatrenia z hľadiska efektívnosti nákladov prác a služieb
-      vykonáva štvrťročné, polročné a ročné účtovné uzávierky,
-      zabezpečuje styk s peňažnými ústavmi,
-      zabezpečuje úhrady faktúr a ich správnu evidenciu pre školu a školské jedálne,
-      zabezpečuje výber hotovosti do pokladne,
-      vyhotovuje evidenčné a štatistické hlásenia za školu a školské jedálne,
-      komplexne zabezpečuje správu majetku organizácie,
-      zabezpečuje údržbu a opravy technických a technologických zariadení budov, školských jedální, kancelárií, tried a ich vybavenia,
-      pripravuje podklady pre uzatváranie hospodárskych zmlúv a sleduje ich plnenie,
-      zodpovedá za dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní,
-      zabezpečuje hospodárenie s príspevkom podľa finančných predpisov,
-      zodpovedá za hospodárske prostriedky školy, zabezpečuje ich správnu evidenciu,
-      zodpovedá za centrálny sklad učebníc a učebných pomôcok,
-      zabezpečuje účtovný archív v oblasti finančného účtovníctva,
-      vybavuje podľa pokynov riaditeľa školy korešpondenciu,
-      v prípade potreby zastupuje niektoré činnosti za zamestnanca PaM
-      spolupracuje s ekonomickým útvarom zriaďovateľa
 
 
b) Povinnosti personálno – mzdového zamestnanca
 
-      spracováva návrh pracovnej zmluvy pre novoprijatých zamestnancov, pritom   
     sa riadi pracovnoprávnymi predpismi a pokynmi riaditeľa 
-      dáva návrh riaditeľovi školy na zaradenie zamestnancov do platovej triedy a platového stupňa v zmysle platných predpisov, v súlade s mzdovými predpismi spracováva návrhy platových dekrétov,
-      zabezpečuje vstupnú inštruktáž novoprijatého zamestnanca v oblasti BOZP a PO
-      zabezpečuje všetky doklady zamestnanca potrebné k vedeniu jeho osobnej a mzdovej agendy,
-      zodpovedá za správne a včasné spracovanie miezd zamestnancov,
-      likviduje nemocenské dávky, prídavky na deti,
-      k dávkam nemocenského a sociálneho zabezpečenia vedie príslušnú agendu, potrebnú na určenie výplaty jednotlivých zamestnancov,
-      k dávkam nemocenského a sociálneho zabezpečenia vedie príslušnú agendu, potrebnú na určenie výplaty jednotlivých dávok,
-      likviduje nároky vyplývajúce z materskej dovolenky, rodičovského príspevku, koná podľa predpisov o nemocenskom poistení zamestnancov,
-      vedie evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia, sleduje a spracúva predstihové konanie zamestnancom, ktorým vzniká nárok na dôchodok,
-      likviduje daň zo mzdy,
-      vedie príslušnú agendu potrebnú na určenie dane zo mzdy,
-      likviduje základné mzdy, osobné príplatky a ostatné zložky mzdy v zmysle platných predpisov,
-      vyratúva a spracúva priemerné mzdy pre výpočet dovolenky a ostatných náhrad a priemerné mzdy pracovno – právne účely,
-      sleduje nárok na dovolenku a čerpanie dovolenky v zmysle platných právnych predpisov,
-      sleduje a realizuje platové postupy zamestnancov,
-      sleduje poskytovanie odmien zamestnancom organizáciou,
-      samostatne zabezpečuje účtovnícke práce organizácie
-      zabezpečuje náležitú archiváciu dokladov PaM
-      v prípade potreby vykonáva niektoré činnosti podľa pokynov riaditeľa školy
 
c) Povinnosti vedúcej školskej jedálne
-      riadi školskú jedáleň a jedáleň v materskej škole, zodpovedá za jej prevádzku a plynulý chod,
-      jej podriadená je vedúca kuchárka a celý personál ŠJ,
-      je plne zodpovedná za dodržiavanie hygienických predpisov a predpisov BOZP,
-      pripravuje podklady pre plány a rozpočty školskej jedálne, ručí za ich dodržiavanie a čerpanie,
-      zostavuje s vedúcou kuchárkou jedálny lístok rámcovo na mesiac, upresnené po týždňoch, dbá o zistenie určených výživných noriem tak, aby boli pokrmy pripravované chutne, včas a v zodpovedajúcej kvalite,
-      zabezpečuje objednávky a nákup potravín, zodpovedá za ich správne prevzatie
-      zodpovedá za správne uskladnenie a akosť prijímaných potravín, uskutočňuje plynulé kontroly ich nezávadnosti, sleduje záručnú dobu,
-      zodpovedá za dodržiavanie finančného limitu noriem v stravovaní a prísne dodržiava potrebné normy,
-      po prepojení s vedením školy vydáva prevádzkový poriadok jedálne, ktorý obsahuje spôsob a čas vydávania pokrmov, príchod a odchod stravníkov,
-      zodpovedá za inventár školskej jedálne, zaisťuje v spolupráci s vedúcou hospodársko-správneho úseku a so školníkom údržbu a opravy,
-      vedie skladové karty tak, aby presne súhlasili so stavom zásob v skladoch potravín,
-      dbá na hospodárne zaobchádzanie s pracovnými pomôckami a osobnými ochrannými prostriedkami, ručí za ich presnú evidenciu,
-      ekonómovi školy predkladá vyúčtovanie potravín
-      vedie evidenciu neprítomných kucháriek, ktorú odovzdá na PaM útvare do 25. v mesiaci
-      vedie knihu inšpekčných záznamov
-      dozerá na odber zbytkov zo školskej jedálne
-      odchody mimo pracovisko hlási priamemu nadriadenému
-     pri odchode zo zamestnania skontroluje vypnutie plynu, elektriny, a vypnutie a vypnutie všetkých kuchynských strojov
-      Pracuje riadne podľa svojich síl, vedomostí a schopností. Vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov nadriadeného zamestnanca.

-      Zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní verejnej služby a ktoré v záujme zamestnávateľa nie je možné oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru.

e) Povinnosti školníka
 
Starostlivosť o školskú budovu a jej zariadenia
-       zodpovedá, aby školská budova bola v určený čas otvorená a uzamknutá, miestnosti upratané, vyvetrané, vykúrené, vykonáva údržbárske práce:
Sanitárne zariadenia:
-   upevnenie uvoľneného umývadla, záchodovej misy, výlevky, bidetu, záchodovej nádrže, zrkadla, konzol, vešiakov,
-      opravu, výmenu odtokového ventilu- kohútika,
-      opravu batérie,
-      výmenu tesnenia,
-      opravu, výmenu ochranných rámov na drezoch a výlevkách,
-      výmenu sedátok záchodovej misy,
-      vyčistenie sifónov,
-      vyčistenie podlahových a strešných vpustí,
-      udržovanie a čistenie vodovodnej šachty
Elektrické zariadenia v zmysle Vyhlášky SÚBPO č. 74/1996 Z. z., oboznámený – poučený zamestnanec
-      výmenu žiaroviek, štartéra, žiarivky,
-      výmenu vypínačov a zásuviek,
-      výmenu poistiek, výmenu ochranného skla na osvetľovacom telese
Plynoinštalácia:
-vyčistenie roštov na plynovom vedení
- optická kontrola hlavného uzáveru plynu
Kovanie a zámky:
-      opravu, výmenu kľučiek na dverách a oknách,
-      opravu, výmenu štítkov, zámkov, vložiek do zámkov a kľúčov na dverách,
-      opravu, výmenu zámkov a kovania na nábytku
Stolárske práce:
-      jednoduchá oprava školského nábytku,
-      upevňovanie vešiakov, garníž a ostatných drobných predmetov
Podlahy:
-      oprava uvoľnených dlaždíc do 1,5 m2, upevnenie prahu,
-      upevnenie podlahových líšt
Zasklievanie:
-      výmenu tabuľového skla do veľkosti 0,6 m2 u okien prístupných z hľadiska bezpečnosti práce
Maliarske práce:
-      sadrovanie dier po klincoch,
-      sadrovanie odrazených rohov stien,
-      drobné natieračské práce do rozlohy 1 m2
Energia:
-      mesačne odpočítava spotrebu elektrickej energie, plynu, tepla a vody
Okolie školy
-      udržuje v čistote chodníky patriace ku škole, v zimnom období sa stará o ich údržbu vzhľadom na bezpečnosť
-      pravidelne vysýpa nádoby na smeti pred budovou a zametá školské schody 
Starostlivosť o žiakov
-      dbá aby žiaci vchádzali do budovy školy v určený čas, aby sa v mimovyučovacom čase nezdržiavali v budove školy,
-      uschováva zabudnuté veci žiakov a vydáva ich užívateľom po preverení hodnovernosti,
-      nájdenie predmetov väčšej hodnoty hlási vedúcemu zamestnancovi
 
Pri obstarávaní pomocných administratívnych prác
-      vykonáva pomocné administratívne práce: zabezpečovanie pošty, nákupy...
-      pri remeselníckych prácach vedie záznam o vykonaní prác, množstve a spotrebe materiálu                
                 
Osobitné úlohy a povinnosti
-      bezpečnosť žiakov a zamestnancov školy ( kontroluje a udržiava funkčnosť hydrantov, priechodnosť požiarnych schodísk a pod. )
-      pred zimným obdobím zabezpečuje posypový materiál,  
-      dostatočného množstva náradia na odhŕňanie snehu a rozbíjanie ľadu,
     -      vykonáva dozor pri rannom vstupe školy,
-      otvára a zatvára šatne
Plní ďalšie úlohy určené riaditeľom školy.
 
f) Povinnosti kuriča
 
-      zodpovedá, aby určené miestnosti boli včas a riadne vykúrené podľa stanovenej teploty,
-      zabezpečuje udržiavanie teploty v miestnostiach mimo vyučovacieho času, podľa potrieb aj vo sviatok a dňoch pracovného pokoja
-      je povinný šetriť energiami
-     vykonáva všetky práce spojené s prevádzkou výmenníkovej stanice
-      nastavuje a odvzdušňuje radiátorov
 
h) Povinnosti upratovačiek
 
-      po vyučovaní upratuje určené priestory, v určených priestoroch každý deň,
-      zametá,
-      utiera podlahy na mokro,
-      vynáša smeti,
-      utiera prach,
-      tam, kde je koberec, vysáva,
-      polieva kvety,
-      v priestoroch WC a umyvární dezinfikuje, všetko upratuje na mokro,
-     zistené závady okamžite zapisuje do knihy závad, väčšie závady s možnosťou ohrozenia majetku školy alebo života hlási školníkovi a vedeniu školy,
-      šetrí pridelené materiálne a čistiace prostriedky,
-      2x do roka umýva okná, podľa pokynu nadriadeného,
-      2x do roka sa podieľa na komplexnom upratovaní školy,
-     po ukončení prác vo zverených priestoroch skontroluje vypnutie elektrospotrebičov a zatvorenie okien.
 
i)                   Povinnosti hlavnej kuchárky
 
-      samostatná príprava všetkých druhov hlavných jedál, polievok, príloh, nápojov s náročným technologickým postupom
-      pri príprave jedál dodržiava normy a receptúry
-      riadi výrobu jedál na zverenom úseku
-      zodpovedá za kvalitu pripravovaného jedla ako aj jeho kvantitu- hmotnosť porcií
-      v spolupráci s vedúcou školskej jedálne zostavuje plánovaný týždenný jedálny lístok
-      dbá na dodržiavanie hygienických predpisov vrátane odkladanie vzoriek ňou poverenou pracovníčkou
 
j) Povinnosti pomocnej kuchárky
 
-      výroba jednoduchých druhov teplých jedál, polievok, cukrárskych výrobkov alebo jedál studenej kuchyne
-      dohotovovanie a výdaj teplých jedál
-      ručné vyhotovovanie náročnejších druhov pečiva
-      obsluha v jedálni účelového zariadenia
 
 
k) Povinnosti pomocnej sily v kuchyni
 
-      pomocná práca pri výrobe jedál
-      zber a umývanie kuchynského riadu
-      čistenie a obsluha jednoúčelových kuchynských strojov
-      výdaj jedál s prípadnou obsluhou stravníkov
 
 
 
Čl. 4
4.1 Zamestnanci školy – práva, povinnosti a zodpovednosť
 
   Každý zamestnanec je povinný dodržiavať všeobecné právne a vnútroškolské predpisy. Pracovníci sú povinní riadne si plniť svoje povinnosti vyplývajúce z pracovno - právnych vzťahov a z funkcie, ktorou boli v organizácii poverení.
   Každý zamestnanec má najmä tieto povinnosti a zodpovednosť:
-      plniť príkazy priameho nadriadeného
-      využívať fond pracovnej doby na plnenie si pracovných úloh,
-      dodržiavať pracovný čas,
-      dodržiavať predpisy na úseku ochrany a bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany,
-      riadne hospodáriť a nakladať s majetkom školy a chrániť ho pred zničením, poškodením, stratou alebo zneužitím,
-      upozorniť hneď svojho nadriadeného na nesprávnosť príkazu, odmietnuťvykonanie príkazu, ak je jeho splnenie trestné alebo sa prieči zákonu a túto skutočnosť ihneď oznámiť vyššiemu nadriadenému orgánu
 
     Každý zamestnanec má práva:
-      právo na odmenu za vykonanú prácu podľa jej množstva, akosti a spoločenského významu,
-      zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na odpočinok a zotavenie po práci,
-      požadovať pomôcky na plnenie daných úloh a vykonanie opatrení, potrebných pre bezpečnú prácu,
-      dostať dovolenku na zotavenie v dĺžke a za podmienok stanovených Zákonníkom práce,
-      oboznámiť sa s organizačným poriadkom, pracovným poriadkom, bezpečnostnými a ostatnými predpismi vzťahujúcimi sa k jeho pracovisku a k práci ním vykonávanej.
 
 
 
 
4.2 Práva, povinnosti a zodpovednosti vedúcich zamestnancov
 
    Každý vedúci zamestnanec má okrem práv, povinností a zodpovedností uvedených v predchádzajúcom bode ešte tieto práva a povinnosti:
-      poznať úlohy a chod práce, pôsobnosť školy v rozsahu potrebnom na výkon činnosti vlastnej funkcie,
-      bežne oboznamovať podriadených zamestnancov s predpismi a úlohami, ktoré sa dotýkajú ich činnosti, prerokovávať s nimi závažné otázky týkajúcesa plnenia týchto úloh a sledovať dodržiavanie pracovnej disciplíny,
-      vydávať príkazy podriadeným zamestnancom,
-      zastaviť prácu na zverenom úseku, pokiaľ by pokračovanie v práci mohlo ohroziť život, alebo zdravie zamestnancov, detí prípadne majetku školy,
-      uplatňovať zásady odmeňovania za prácu pri návrhoch na odmeňovanie podľa platných predpisov pre odmeňovanie.
                
Čl. 5
 
   1. Tento organizačný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov školy.
   2. Vedúci zamestnanci sú povinní oboznámiť s obsahom organizačného poriadku školy všetkých podriadených zamestnancov.
   3. Zmeny a doplnky k organizačnému poriadku vydáva riaditeľ školy.
   4. Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1.9.2008
 
 
 
 
 

Raková 1.9.2008                          Mgr. Jozef Haviar

                                                          riaditeľ školy

 

 
 
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

ta vymena zasuviek avypinacov

(bozp, 18. 4. 2009 14:53)

Pokial je skolnik iba oboznamena osoba bez elektotechnickej kvalidikacie tak do elektrickej instalacie nemoze zasahovať- to znamena opravovať ju výmenou vadných casti - ide tu uz o demontaž a mnontaž , pripadnu správnosť zapojenia pri montazi a na to nema sposobilosť.