Choď na obsah Choď na menu
 


Kontrolná činnosť v škole

2. 9. 2008

ROČNÝ  PLÁN vnútroškolskej kontroly

v ZŠ Raková č.950

 

AUGUST:

- Tvorba školského vzdelávacieho programu

 

SEPTEMBER:

 

-           kontrola časovo-tematických  plánov

-           kontrola a schválenie plánov MZ na spoločnom zasadnutí MZ v ZŠ Raková

-           kontrola triednej dokumentácie a výkazov

-           vstupné previerky - kontrola stavu vedomostí  z predchádzajúceho ročníka

-           kontrola inventáru školy a stav financií ZŠ

-          kontrola dozorov, využitie informatickej učebne a učebne s interaktívnou tabuľou

 

OKTÓBER: 

  

-          U Gala skontrolovať stav kúrenia a budovu

-     hospitačná činnosť

o                                                                                                                                                                                               -     kontrola pripravovaného projektového vyučovania

 

NOVEMBER:

       

-           hospitačná činnosť

-           kontrola triednej dokumentácie - odstránenie prípadných  nedostatkov

-           kontrola zhodnotenia výsledkov žiakov za 1. štvrťrok

 

      DECEMBER:

 

-           kontrola nácvičných diktátov v Sj - odstraňovanie nedostatkov  v pravopise

-           kontrola prípravy vianočného programu

-           inventár školy – dôsledná kontrola – vyradenie starých nepotrebných vecí

 

      JANUÁR:

           

-           kontrola vedomostí žiakov formou polročných prác

-           kontrola práce v záujmovom krúžku

-           kontrola dodržiavania školského vzdelávacieho programu

-          začiatok vypracovania ŠkVP na nasledujúci školský rok, vypracovávanie metodických materiálov

 

      FEBRUÁR:

 

-           kontrola predpísaných písomných prác /rozanalyzovať na MZ  /

-           kontrola práce v ŠKD

-           kontrola lyžiarskeho kurzu

 

MAREC:

 

-           kontrola zameraná na prácu vo výchovných predmetoch

-           hospitačná činnosť zameraná na čitateľskú gramotnosť

-           kontrola knižnice

 

      APRÍL:   

           

-           hospitačná činnosť zameraná na využitie práce s PC a využitie internetu

-           kontrola prípravy programu ku Dňu matiek

-           kontrola vedomostí žiakov - riaditeľské testy

-           kontrola ŠkVP, prírodovedné predmety

-           kontrola plaveckého kurzu

                                  

      MÁJ:

                       

-           hospitačná činnosť

-           kontrola plnenia časovo- tematických plánov

-     kontrolná činnosť zameraná na prípravu výletov a jej vyhodnotenie 

 

       JÚN:

                       

-           záverečné testovanie - výstupné previerky M, Sj

-           kontrola personálneho obsadenia na budúci školský rok, úväzky, príprava rozvrhu

-           vyhodnotenie práce MZ

-           vyhodnotenie práce počas celého školského roka

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.