Choď na obsah Choď na menu
 


Informácie pre rodičov

1. 9. 2009

A/ Základné údaje o škole:

Adresa školy:         Základná škola, Raková č.950, 023 51

                               Čísla telefónov:      riaditeľňa 041/4341513, mobil 0908059882

                                                               sekretariát 041/4341513, mobil 0911292818

                                                               u Gala č. 325 – 4324209, školská jedáleň 4341512

                                                               email: zs950@centrum.sk

                                                               web stránka školy: www.zsrakova.edupage.org

                                                               užitočná web stránka: www.modernaskola.sk, www.zborovna.sk

                                                               náš časopis: Školské oko

 

Počet tried: 16

Počet žiakov: 332

Počet oddelení ŠKD: 2

 

B/ Personálne obsadenie školy

Riaditeľ školy:                                       Mgr. Jozef Haviar

Zástupkyňa riaditeľa školy:                Mgr. Ľudmila Borotová

Účtovníctvo:                                           Mária Paštrnáková

Personálne a mzdy:                             Lenka Pagáčová

Školník:                                                  Jozef Varsavik

 

 

Triedni učitelia:

ISCED1

1.A                         Mgr. Anna Čajdová

1.B                          Mgr. Anna Kajánková

2.A                         Mgr. Mária Slezáková

3.A                         Mgr. Miroslava Truchlá

3.B                          Mgr. Martina Stoláriková

4.A                         Mgr. Miriam Bzdilíková

 

ISCED2

5.A                         Mgr. Dana Stranovská                                          SJ, D

5.B                          Mgr. Anna Bebejová                                             M, Z

6.A                         Mgr. Anna Najdeková                                           VV, TV, 1. stupeň

6.B                          Mgr. Júlia Ďurkáčová                                            M, GE

7.A                         Mgr. Milada Bozová                                             SJ, NJ

7.B                          Mgr. Mária Krompachová                                   MAT, CH

8.A                         Mgr. Marcela Budošová                                       PR, NV

8.B                          Ivan Roštár                                                            TV, TCHV

9.A                         Mgr. Peter Škoviera                                               AJ, RJ

9.B                          Mgr. Helena Dlhopolčeková                               CH, Pr

 

Netriedni učitelia:

                               Mgr. Jana Comorková                                         D, OV, PED

                               Mgr. František Nezval                                          M, F

                               Mgr. Jozefína Poláčiková                                    SJ, RJ                            

                               Mgr. Roman Skolozdra                                         kňaz, katechét

                               Mgr. Jozef Možiešik                                            kňaz, katechét

                                                                             

 

 

 

Vychovávateľky:                   Daniela Kurková, Helena Gašperáková

 

Výchovná poradkyňa:           Mgr. Jana Comorková

                                               Konzultačný deň: utorok od 8,00 do 11,00 hod.

 

Školská jedáleň:      Vedúca: Štefánia Gašperáková

                               Úradné hodiny: prvé tri dni v mesiaci od 7,00 – 16,00 hod.

Stravné lístky je nutné vyzdvihnúť si pred prvým dňom nasledujúceho mesiaca a odhlásiť sa možno telefonicky v ten istý deň do 7,30 hod. Stravné je nutné uhradiť najneskôr do 10-teho dňa v mesiaci.

 

Lekár:      Detský lekár podľa miesta bydliska.

                Zubný lekár MUDr. Milan Pišček: Raková č.199 , tel. č. 041/434 1160

                                    Ordinačné hodiny: 8:00 – 14:00

                Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie - ppcadca@stonline.sk

                Kukučínova 162, 02201 Čadca

Telefón: 041/4334181

                              041/4334182

               

 

Rozvrh hodín:

1. vyučovacia hodina    7:45 – 8:30

2. vyučovacia hodina    8:40 – 9:25

3. vyučovacia hodina    9:35 – 10:20

4. vyučovacia hodina  10:35 – 11:20

5. vyučovacia hodina  11:30 – 12:15

6. vyučovacia hodina  12:20 – 13:05

 

Školské prázdniny:

Prvý polrok sa začína 1. septembra 2009, vyučovanie sa začína 2. septembra 2009 /streda/, a končí sa 29. januára 2010 (piatok). Druhý polrok sa začína 2. februára 2009 /utorok/ a končí 30. júna 2009 /streda/.

Jesenné prázdniny sa začínajú 29. októbra (štvrtok) a končia sa 1. novembra 2009. Vyučovanie sa začína 2. novembra 2009 (pondelok).

Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2009 (streda) a končia sa 8. januára 2010 (piatok). Vyučovanie sa začína 11. januára 2010 (pondelok).

Polročné prázdniny sú 1. februára 2010 (pondelok). Vyučovanie sa začína 2. februára 2010 (utorok).

Jarné prázdniny pre Žilinský kraj sú od 22. februára (pondelok) do 26. februára 2010. Vyučovanie sa začne 1. marca 2010 (pondelok).

Veľkonočné prázdniny sa začínajú 1. apríla (štvrtok) a končia sa 6. apríla 2010. Vyučovanie sa začína 7. apríla 2010 (streda).

Letné prázdniny sa začínajú 1. júla (streda) a končia sa 31. augusta 2010 (utorok). Vyučovanie v školskom roku 2010/2011 sa začne 2. septembra 2011 (streda).

 

C/ Plán triednych schôdzok

                I. polrok                                 II. polrok

                 7. 10. 2009                            13. 1. 2010

                18. 11. 2009                           21. 4. 2010

                                                               26. 5. 2010

V prípade potreby môžu triedni učitelia zvolať mimoriadnu triednu schôdzku. Ďalšie kontakty rodičov s učiteľmi sú po vzájomnej dohode s vyučujúcimi.

 

 

Učebné plány:   Školský vzdelávací program – „Úspech pre každého“

Nepovinné predmety: NJ – 1. stupeň

Neklasifikované predmety:

Na 1. stupni všetky výchovné predmety.

Na 2. stupni technická výchova, náboženská výchova

 

D/ Organizácia školského roka

Plán pedagogických rád:

                16. 11. 2009           štvrťročné hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov /pondelok/

                25.   1. 2010           hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok /pondelok/

                19.   4. 2010           hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 3. štvrťrok/pondelok/

                23.   6. 2010           hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 2. polrok /streda/

 

E/ Ponuka pre žiakov

Krúžková činnosť:                

    - Stolný tenis                                                    - Šikovníček

    - Počítačový krúžok                                          - Strelecký krúžok

                                   - Výtvarný krúžok                                            - Angličtina hrou

                                   - Loptové hry                                                    - Turistický

                                   - Poznávame svet                                              - Pohybová príprava a hry

    - Tvorivá dielňa                                                 - Literárne talentárium

                  

Zberová  činnosť:  - zber papiera, separovaný zber

                               - starostlivosť o okolie školy

 

F/ Ponuka pre rodičov, starých rodičov, verejnosť

 

»         Deň matiek – program

»         Účelové cvičenia – pomoc pri organizácii

»         Príležitostné sviatky a program jednotlivých tried (karneval, výlety, divadlo)

»         Deň detí – príprava občerstvenia, program pre deti

»         Pomoc pri úprave okolia školy – starostlivosť o zeleň, výsadba stromčekov, iný druh spolupráce

 

 

Ďakujeme všetkým rodičom, partnerom  a sponzorom za podanie pomocnej ruky.

Zároveň prosíme o úhradu príspevku do fondu Združenia rodičov  5 € .

 

Základná škola, Raková č. 950

 

»         Tri elokované triedy U Gala č. 325, Raková, 023 51

»         Školská jedáleň pri ZŠ Raková, Raková č. 950, 023 51

»         Školský klub detí pri ZŠ Raková, Raková č. 950, 023 51

 

 

 

           

                Fotografia Základnej školy, Raková č. 950 je z roku 2009

 

Informácie pre rodičov, partnerov a sponzorov

2009/2010

         „Úspech pre každého“